Praktijkfolder

Praktijkfolder van Haersma Buma Orthopedagogiek


van Haersma Buma Orthopedagogiek

Fonteynenburghlaan 5c
2275 CX Voorburg
Telefoon: 06 26514953

AGB-code: 94008646

AGB-code praktijk: 94057368

buma-orthopedagogiek.praktijkinfo.nl

E-mail: cordula.buma@ziggo.nl


Algemene informatie

Het opvoeden van kinderen is niet altijd eenvoudig, vooral niet als het gaat om kinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd door een stoornis, traumatische ervaring of handicap. In die gevallen kan het voor ouders prettig zijn om steun te krijgen bij de opvoeding van hun kind. Bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek wordt aan ouders onder andere pedagogische ondersteuning en psycho educatie gegeven.

Kinderen kunnen bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek terecht als er problemen zijn bij het leren op school. Er kan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de leerproblemen en vervolgens wordt geadviseerd op welke wijze uw kind het best geholpen kan worden. Soms kan dit op de school zelf gebeuren maar het kan ook zijn dat u verwezen wordt naar een praktijk voor de behandeling van leerproblemen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderen met dyslexie (problemen met leren lezen of spellen) of dyscalculie (problemen met het leren rekenen). Maar ook kinderen die op een ander niveau presteren dan u verwacht, kunnen getest worden bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek. Voor leerlingen met gedragsproblemen binnen de klas of met zwakke executieve functies kunt u ook een beroep doen op de praktijk voor extra begeleiding van leerling of leerkracht.

Problemen bij het leren kunnen ook andere problemen veroorzaken. Vaak wordt gezien dat leerlingen die het op school moeilijk hebben faalangstig worden of juist heel snel boos kunnen worden. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn van gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD of Autisme. Het gedrag zal zich niet alleen op school voordoen maar ook in de gezinssituatie zal dit tot problemen kunnen leiden.

Kinderen kunnen bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek terecht als er sprake is van probleemgedrag thuis of op school. Hierbij kunt u denken aan boze en opstandige kinderen maar ook juist aan angstige en verlegen kinderen. Zij kunnen op school gepest worden en hier last van hebben en soms maken zij een emotioneel moeilijke tijd door en hebben er dan behoefte aan om dit met iemand te delen die buiten hun gezin staat. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders gaan scheiden of als een ouder ziek is en mogelijk overlijdt. Ook bij ziekte van een kind zelf is er vaak behoefte om hiermee te leren omgaan.  In al deze gevallen is het mogelijk om begeleiding te krijgen via Van Haersma Buma Orthopedagogiek . Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie en na een traumatische gebeurtenis kan EMDR ingezet worden. Naast gesprekken zullen de kinderen via meer creatieve activiteiten en spel werken aan het beter leren omgaan met voor hen lastige situaties.

Schoolweigering: Voor kinderen die niet meer naar school durven, door welke oorzaak dan ook, is een speciaal behandelaanbod waarbij het kind  leert om weer naar school te durven gaan en ouders begeleiding krijgen om ervoor te zorgen dat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen bij een regelmatige schoolgang. Ook de school zal altijd in dit traject betrokken worden.

Wie is het gezicht achter van Haersma Buma Orthopedagogiek

SAM_1503

Cordula van Haersma Buma werkt sinds 2006 als Orthopedagoog Generalist NVO in haar eigen praktijk. De post academische registratie Orthopedagoog Generalist NVO geeft mij de bevoegdheid om leer- en gedragsproblemen te diagnosticeren en te behandelen. Verder ben ik als Cognitief Gedragstherapeut geregistreerd bij de VGCT®, de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie en de vereniging voor EMDR, de VEN. Ik hebveel affiniteit met kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Naast mijn werk bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek werkte ik van 2001 tot 2016 als Orthopedagoog bij de CEDgroep, centrum educatieve diensten, in Rotterdam. Hier werkte ik eerst als organisatie- en innovatie adviseur binnen het reguliere basis onderwijs in Rotterdam en omstreken. Sinds 2007 werkte ik binnen de CEDgroep bij het Pedologisch Instituut als adviseur leerlingzorg en behandelaar op de PI-scholen de Piloot (SO) en het Passercollege (VSO). Hier heb ik veel ervaring opgedaan met leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Ik gaf ook trainingen aan leerkrachten en schoolteams en hield mij bezig met de ontwikkeling van nieuwe materialen / programma's voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Vanaf oktober 2016 was ik werkzaam op een school voor Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel, het Nieuwe IJsselcollege. Hier was ik onderdeel van het zorgteam, deed onderzoek bij leerlingen en begeleidde ik leerlingen en docenten. Verder gaf ik aan leerlingen een weerbaarheidstraining die ik in het afgelopen jaar heb opgezet.

Sinds augustus 2018 werk ik 4 dagen per week in mijn eigen praktijk en ben ik daarnaast alleen nog als ambtelijk secretaris betrokken bij 2 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in de regio Rijnmond.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

Voordat u uw kind kunt aanmelden, is het noodzakelijk om bij uw huisarts of een andere officiële verwijzer een verwijzing te vragen. Daarnaast is het nodig om bij het eerste gesprek het paspoort of de ID kaart van uw kind mee te nemen zodat hiervan een kopie gemaakt kan worden.

Na aanmelding wordt altijd gestart met een intake gesprek dat maximaal 45 minuten duurt. In dit gesprek wordt uw hulpvraag besproken en verhelderd en zal bekeken worden welke vervolgstappen nodig zijn. Deze vervolgstappen worden altijd duidelijk met u besproken voordat de eigenlijke behandeling start. Meestal zult u, of uw kind, zowel bij de start als het afronden van de behandeling een vragenlijst invullen. Op deze manier is helder wat het probleem is en kan het effect van de behandeling in kaart gebracht worden.

Uw kind is altijd welkom bij het intake gesprek maar soms kan het prettig zijn om bij dit gesprek uw kind niet mee te nemen, dit afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de problemen die u wilt bespreken. Mocht u denken dat er zaken besproken dienen te worden waarvan u niet wil dat uw kind hierbij zit, denk hierbij bv. aan problemen rond een echtscheiding of ziekte, dan is het beter om dit eerste gesprek zonder kind te laten plaatsvinden.

Na de intake wordt met u besproken op welke wijze de behandeling vorm gegeven gaat worden. Meestal volgen er wekelijkse sessies van 45 minuten. Het kan zijn dat er eerst nog geobserveerd wordt op de school van uw kind of informatie van derden opgevraagd wordt (uiteraard altijd in overleg met u). Soms wordt begonnen met diagnostisch onderzoek waarna duidelijker is wat het probleem is en hoe hieraan gewerkt kan worden.

Aan het eind van de behandeling zal altijd met u geëvalueerd worden hoe het verloop van de behandeling was en welke belangrijke punten hierbij naar voren zijn gekomen. Indien nodig krijgt u tips voor de toekomst of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener, bv een kinderarts,  een kinder- en jeugdpsychiater of het centrum Autisme.

Gesprekken duren altijd 45 minuten, behalve sessies EMDR. Deze worden meestal dubbel ingepland en kunnen 90 minuten duren.

Groepstrainingen duren ook langer, meestal 90 minuten. Uitzondering hierop vormt de training ‘Plezier op school’, die 2 hele dagen duurt.

Als er onderzoek gedaan moet worden, worden er verschillende afspraken gemaakt na het intake gesprek. Het onderzoek wordt altijd gepland in de ochtend, afhankelijk van de hulpvraag kan dit in 1 ochtend afgerond worden of worden er meerdere afspraken gemaakt. Daarna volgt een afspraak om het onderzoeksverslag met u te bespreken.

Als de behandeling of het onderzoek is afgerond, wordt er altijd kort terug gerapporteerd naar de verwijzer (uw huisarts, een kinderarts of een kinder- en jeugdpsychiater).

 

Van Haersma Buma Orthopedagogiek is zorgvuldig in de communicatie met derden en leeft hierbij de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens na. Dit betekent dat er nooit, zonder uw toestemming, contact zal worden opgenomen met de school of andere hulpverleners. Ook moeten beide ouders toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Oudergesprekken worden, indien mogelijk, met beide ouders samen gevoerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen de gesprekken gescheiden worden gevoerd.

 

 

Tarieven

enVan Haersma Buma Orthopedagogiek heeft een contract afgesloten met de tien gemeenten binnen de regio Haaglanden (H10). Dit betekent dat de meeste behandelingen en meer uitgebreide onderzoeken worden vergoed door de gemeente.

Verwijzingen lopen via wijkteam, huisarts of specialist (kinderarts of kinder- en jeugdpscyhiater).

 

Sommige zaken vallen niet onder het contract met de gemeente en hiervoor zult u als ouder een factuur krijgen die u zelf moet betalen. Dit wordt altijd vooraf met u gecommuniceerd dus u zult nooit voor verrassingen komen te staan. Het gaat dan vooral om het bepalen van het niveau van uw kind (intelligentie onderzoek), zonder dat er ander onderzoek is geïndiceerd.

Het volgen van een faalangsttraining wordt ook niet altijd vergoed door de gemeente. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven (tel. 14070 voor de Haaglanden gemeente) of bij Van Haersma Bum Orthopedagogiek

Voor scholen gelden andere tarieven (omdat zij niet onder de vergoeding van de gemeente vallen), dit in overleg en afhankelijk van de opdracht. U kunt altijd vrijblijvend een offerte laten opmaken. Hierbij valt te denken aan het doen van onderzoek bij een leerling die niet presteert of functioneert zoals verwacht, het oplossen of helpen ondersteunen bij problemen binnen een specifieke klas of een training voor het hele team.

 

AGB code praktijk: 94057368

AGB code hulpverlener: 94008646

Afspraak maken

 

Voor het maken van een afspraak kunt u het contactformulier, elders op deze website, invullen en opsturen. Er wordt altijd op korte termijn contact met u opgenomen om een afspraak te plannen.

 

U kunt ook een mail sturen of bellen:

Telefoonnummer: 06-26514953 

Mail: cordula.buma@ziggo.nl

 

 

 

 

Afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch of via de mail: Telefoonnummer 06-26514953 of cordula.buma@ziggo.nl.

Zonder afzegging kan de tijd die voor de afspraak is gereserveerd bij u in rekening gebracht worden.

Aanmelden

U kunt de praktijk bereiken via de telefoon, mail en het contactformulier op deze site. De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, en vrijdag en de andere dagen via de mail goed te bereiken.

Telefoon nummer: 06-26514953

Mail: cordula.buma@ziggo.nl

Bij het eerste gesprek wordt u verzocht een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater mee te nemen evenals een identificatie bewijs van uw kind (id-kaart/paspoort). Verder is het prettig als u verslagen van eerdere behandeling of onderzoek meeneemt ter inzage.

Als een kind wordt aangemeld waarvan de ouders gescheiden zijn, dan moeten beide ouders een toestemmingsverklaring ondertekenen waarin zij aangeven in te stemmen met het inroepen van hulp voor hun kind. Bij voorkeur worden gesprekken over het kind met beide ouders samen gevoerd.

Informatie voor scholen

Bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek kunnen scholen zich ook aanmelden voor begeleiding. Let op! Als het om begeleiding van een individuele leerling gaat, zal dit altijd in overleg moeten zijn met de ouders. Laat de ouders de leerling dan zelf aanmelden, er zal met u contact gezocht worden zodra de ouders hiervoor toestemming geven.

Sommige leerlingen hebben sociale of emotionele problemen die van invloed zijn op hun gedrag. Het kan bijvoorbeeld gaan om onzekere en faalangstige kinderen of kinderen die gepest worden maar ook om drukke en boze kinderen. Bij dit soort problemen kan het voor een leerkracht prettig zijn om via consultatieve begeleiding te proberen het gedrag van het kind positief te beïnvloeden zodat het kind in staat is de lessen goed te volgen en u als school in staat bent om het onderwijs op een positieve wijze vorm te geven voor de hele klas. Deze begeleiding kan zowel binnen het primair- als het voortgezet onderwijs plaats vinden en ook in het speciaal onderwijs.

 

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs moeten scholen steeds meer verschillende leerlingen een plaats binnen hun muren geven. Wilt u meer weten over een leerling in de klas met Autisme, ADHD of een andere gedragsstoornis? Hoe pakt u dit aan zodat  de leerling de juiste begeleiding krijgt maar ook de andere leerlingen voldoende aandacht krijgen?

Zijn er gedragsproblemen binnen een specifieke klas of is er sprake van ernstig pestgedrag? Hierbij kan ondersteuning op maat worden geboden.

Over deze onderwerpen kunnen trainingen georganiseerd worden bij u op school.

 

Ouderparticipatie

De overheid wil de participatie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vergroten. Om hier vorm aan te geven kunnen er ouderavonden georganiseerd worden over pedagogische en onderwijskundige onderwerpen.

Belt u gerust voor meer informatie!

 

Plezier op school

Leerlingen die in groep 8 zitten vinden het enorm spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Voor sommige leerlingen is de spanning echter zo groot dat dit maakt dat zij zich steeds grotere zorgen gaan maken en zich eigenlijk niet erg verheugen op de overstap. Voor deze leerlingen is het mogelijk om aan het eind van de zomervakantie de training ‘Plezier op school’ te volgen. Bij voldoende belangstelling zal deze georganiseerd worden door Van Haersma Buma Orthopedagogiek .

 

Schoolweigering

Hebt u een leerling met faalangst, bang om naar school te gaan of zit de leerling al helemaal thuis? U kunt de ouders adviseren om contact te zoeken met Van Haersma Buma Orthopedagogiek . Er wordt zowel individueel als in groepsverband begeleiding geboden bij deze problemen. De indeling van de groepen vindt plaats op leeftijd. Soms kan het voor een kind beter zijn om eerst individuele gesprekken te hebben en daarna in een groep in te stromen. Ook ouders kunnen begeleid worden bij de aanpak van angst, onzekerheid, onbegrepen buikpijn met verzuim als gevolg of zelfs volledige schoolweigering.

 

 

 

Information en Français

Franse vlag             Bienvenue sur le site de Van Haersma Buma Orthopedagogiek. Je travaille depuis une dizaine d’années avec des enfants et des adolescents. D’abord seulement au sein d’une association liée à l’éducation scolaire à Rotterdam (CEDgroep) et depuis 2007 dans mon propre cabinet.

Je travaille avec des enfants et des adolescents qui souffrent de différents problèmes sociale, émotif et scolaire. Il s’agit par exemples de problèmes comme des peurs, des comportements agressifs, des difficultés scolaires, refus de l’école ou bien lorsque ceux-ci subissent une phase difficile dans leur vie à cause d’un divorce, d’un déménagement ou d’une maladie dans la famille ou bien en cas d’un deuil.

Pendant la première entrevue pour la prise en charge, je rencontre les parents avec ou sans l’enfant concerné (ça dépend des problèmes dont on veut parler et de l’âge de l’enfant). On discute la première fois les problèmes qu’on rencontre avec l’enfant ainsi que l’historique de son développement. Pendant la première séance on discute alors les problèmes. Parfois il y a besoin de plus de recherches, soit par questionnaire, une séance avec l’enfant ou une observation à l’école. A l’issue de cette première rencontre on discute les possibilités de traitement. Puis l’enfant viendra une fois par semaine.

Je travaille avec les enfants (individuellement et en groupe) et en ce qui concerne mon approche j’utilise les techniques de la thérapie comportementale et cognitive (à lire plus en détail: www.aftcc.org).

Ensemble avec les enfants j’établis un espace dans lequel l’enfant peut s’exprimer en conversation mais aussi moyennant un jeu ou des activités plus créatives.

La guidance parentale peut se faire parallèlement à une prise en charge de l’enfant ou seulement avec les parents. J’explore alors les préoccupations par rapport à l’enfant et j’assiste les parents à mieux comprendre comment ils agissent en tant que parents.

Les séances durent 45 minutes.

Je suis Orthopedagoog Generalist NVO. Ça veut dire que je suis enregistré auprès du NVO (Institut Néerlandais des Pédagogues) ainsi que auprès du VGCT® (organisation de la thérapie comportementale et cognitive en Hollande, www.vgct.nl) et du VEN (organisation de la thérapie EMDR, www.emdr.nl).

 

Remboursement

En règle générale, chaque personne inscrit en Hollande a droit à 12 séances auprès d’un Orthopedagoog Generalist. 

J'ai un contrat avec les 10 communes autour de la Haye (H10).

Code du cabinet : 94057368

Code personnel : 94008646

Information in English

engelse vlag                      Welcome to the website of Van Haersma Buma Orthopedagogiek. I have worked for more than 15 years with children and adolescents. First only within an association linked to school education in Rotterdam (CEDgroep) and since 2007 in my own practice.

I work with children and adolescents with different social, emotional and educational problems. These problems are for example anxiety, aggression, learning difficulties, or when they pass through a difficult phase in their lives due to a divorce, moving house, illness in their family or the death of a parent or close relative.

The first interview I meet with the parents. It depends on the kind of problems you want to share and the age of your child whether you take your child with you the first time. First we share the problems you encounter with your child as well as its developmental history. The problems are then discussed. Sometimes more research is needed, by questionnaire, a session with the child or an observation at school. At the end of the first meeting we discuss the options for treatment. After that normally your child will come to the practice once a week.

I work with children (individual and in small groups) and in my approach I use techniques from the cognitive behavioraltherapy (see for more information on this kind of treatment:  http://www.babcp.com/).

When working with children it’s not possible to do this only via talking. I also use a more creative approach and use play.

Parental guidance can be done at the same time as the treatment of your child but is also possible without seeing your child. I try to explore your child’s behavior and we examine how to change your approach in order to modify your child’s behavior.

Sessions last 45 minutes.

Each person living in Holland is entitled to 12 sessions with an Orthopedagoog Generalist. I am contracted by the community's around the Hague (H10). You do need a referral from your GP, specialist or the youth team of your community.

I am a NVO registered Orthopedagoog Generalist (NVO is the Dutch Institute for Educators; Educational psychologist) as well as with de VGCT (Organization of cognitive behavioral therapy in the Netherlands, www.vgct.nl) and the VEN (Organization of EMDR therapy, www.emdr.nl).

Practice code : 94057368

Personal code : 94008646