Onderzoek

Er kan bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek onderzoek gedaan worden naar leer- en gedragsproblemen. In het intake gesprek wordt een inschatting gemaakt van de benodigde informatie om het kind verder te kunnen helpen op school of thuis. Elk onderzoek is dus op maat en afhankelijk van de gesignaleerde problematiek. In het onderzoeksverslag dat u na afloop krijgt staan, naast de resultaten en conclusie van het onderzoek, ook altijd handelingsadviezen voor de school en/of thuis. Na het onderzoek kan, indien dit nodig is, een DSM V diagnose gegeven worden. Dit gebeurt vooral bij onderzoek naar ADHD, Autisme, PTSS of grensoverschrijdend gedrag.

Voor het doen van onderzoek wordt gebruik gemaakt van genormeerde onderzoeksinstrumenten, zoals een intelligentie test of vragenlijsten, en daarnaast kan via observatie en gesprekken met ouders (leerkracht) en kind informatie verkregen worden.

Bij leerproblemen kan gedacht worden aan intelligentie onderzoek en lees- of reken onderzoek. Maar ook gedragsproblemen worden binnen het onderwijs gezien. Het is dan de vraag of de oorzaak ligt bij niet erkende leerproblemen of juist bij sociaal emotionele problemen. Daarom zullen de meeste onderzoeken bestaan uit een combinatie van beide onderzoeksvormen. Op sociaal emotioneel gebied bestaat een onderzoek uit het invullen van vragenlijsten door ouders, kind (vanaf ongeveer 11 jaar) en leerkracht / mentor, eventueel een observatie thuis of op school en verder gesprekken met ouders en kind. De leeftijd van het kind is van invloed op de wijze van onderzoek. Hoe jonger een kind, des te meer zal de informatie gezocht worden bij ouders en leerkracht. Bij jongeren en adolescenten zullen zij veel meer zelf informatie verschaffen in het kader van het onderzoek.

Op grond van al deze informatie kan duidelijkheid verkregen worden over de oorzaak van gesignaleerde problemen en kan er een behandelplan opgesteld worden.

-------------------------------------------

Het is ook mogelijk om bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek intelligentie onderzoek te laten doen. Dit wordt echter niet vergoed via de gemeente en u zult hiervoor dan ook gewoon een factuur ontvangen die u zelf moet betalen. Soms kan het aan het eind van groep 8 handig zijn om onafhankelijk onderzoek te laten doen in verband met de overstap naar het voortgezetonderwijs, soms is het in de loop van de jaren goed om een keer intelligentie onderzoek te doen als uw zoon / dochter anders presteert dan u verwacht.

De kosten voor intelligentie onderzoek liggen rond € 500, afhankelijk van de precieze onderzoeksvraag en de noodzaak van extra informatie inwinning of gesprekken op school. Bij een onderzoek wordt altijd een uitgebreid verslag opgemaakt waarin een heldere conclusie en handelingsadviezen worden beschreven.