Informatie voor scholen

Bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek kunnen scholen zich ook aanmelden voor begeleiding. Let op! Als het om begeleiding van een individuele leerling gaat, zal dit altijd in overleg moeten zijn met de ouders. Laat de ouders de leerling dan zelf aanmelden, er zal met u contact gezocht worden zodra de ouders hiervoor toestemming geven.

Sommige leerlingen hebben sociale of emotionele problemen die van invloed zijn op hun gedrag. Het kan bijvoorbeeld gaan om onzekere en faalangstige kinderen of kinderen die gepest worden maar ook om drukke en boze kinderen. Bij dit soort problemen kan het voor een leerkracht prettig zijn om via consultatieve begeleiding te proberen het gedrag van het kind positief te beïnvloeden zodat het kind in staat is de lessen goed te volgen en u als school in staat bent om het onderwijs op een positieve wijze vorm te geven voor de hele klas. Deze begeleiding kan zowel binnen het primair- als het voortgezet onderwijs plaats vinden en ook in het speciaal onderwijs.

 

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs moeten scholen steeds meer verschillende leerlingen een plaats binnen hun muren geven. Wilt u meer weten over een leerling in de klas met Autisme, ADHD of een andere gedragsstoornis? Hoe pakt u dit aan zodat  de leerling de juiste begeleiding krijgt maar ook de andere leerlingen voldoende aandacht krijgen?

Zijn er gedragsproblemen binnen een specifieke klas of is er sprake van ernstig pestgedrag? Hierbij kan ondersteuning op maat worden geboden.

Over deze onderwerpen kunnen trainingen georganiseerd worden bij u op school.

 

Ouderparticipatie

De overheid wil de participatie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vergroten. Om hier vorm aan te geven kunnen er ouderavonden georganiseerd worden over pedagogische en onderwijskundige onderwerpen.

Belt u gerust voor meer informatie!

 

Plezier op school

Leerlingen die in groep 8 zitten vinden het enorm spannend om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Voor sommige leerlingen is de spanning echter zo groot dat dit maakt dat zij zich steeds grotere zorgen gaan maken en zich eigenlijk niet erg verheugen op de overstap. Voor deze leerlingen is het mogelijk om aan het eind van de zomervakantie de training ‘Plezier op school’ te volgen. Bij voldoende belangstelling zal deze georganiseerd worden door Van Haersma Buma Orthopedagogiek .

 

Schoolweigering

Hebt u een leerling met faalangst, bang om naar school te gaan of zit de leerling al helemaal thuis? U kunt de ouders adviseren om contact te zoeken met Van Haersma Buma Orthopedagogiek . Er wordt zowel individueel als in groepsverband begeleiding geboden bij deze problemen. De indeling van de groepen vindt plaats op leeftijd. Soms kan het voor een kind beter zijn om eerst individuele gesprekken te hebben en daarna in een groep in te stromen. Ook ouders kunnen begeleid worden bij de aanpak van angst, onzekerheid, onbegrepen buikpijn met verzuim als gevolg of zelfs volledige schoolweigering.