Algemene informatie

Het opvoeden van kinderen is niet altijd eenvoudig, vooral niet als het gaat om kinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd door een stoornis, traumatische ervaring of handicap. In die gevallen kan het voor ouders prettig zijn om steun te krijgen bij de opvoeding van hun kind. Bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek wordt aan ouders onder andere pedagogische ondersteuning en psycho educatie gegeven.

Kinderen kunnen bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek terecht als er problemen zijn bij het leren op school. Er kan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de leerproblemen en vervolgens wordt geadviseerd op welke wijze uw kind het best geholpen kan worden. Soms kan dit op de school zelf gebeuren maar het kan ook zijn dat u verwezen wordt naar een praktijk voor de behandeling van leerproblemen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderen met dyslexie (problemen met leren lezen of spellen) of dyscalculie (problemen met het leren rekenen). Maar ook kinderen die op een ander niveau presteren dan u verwacht, kunnen getest worden bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek. Voor leerlingen met gedragsproblemen binnen de klas of met zwakke executieve functies kunt u ook een beroep doen op de praktijk voor extra begeleiding van leerling of leerkracht.

Problemen bij het leren kunnen ook andere problemen veroorzaken. Vaak wordt gezien dat leerlingen die het op school moeilijk hebben faalangstig worden of juist heel snel boos kunnen worden. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn van gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD of Autisme. Het gedrag zal zich niet alleen op school voordoen maar ook in de gezinssituatie zal dit tot problemen kunnen leiden.

Kinderen kunnen bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek terecht als er sprake is van probleemgedrag thuis of op school. Hierbij kunt u denken aan boze en opstandige kinderen maar ook juist aan angstige en verlegen kinderen. Zij kunnen op school gepest worden en hier last van hebben en soms maken zij een emotioneel moeilijke tijd door en hebben er dan behoefte aan om dit met iemand te delen die buiten hun gezin staat. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders gaan scheiden of als een ouder ziek is en mogelijk overlijdt. Ook bij ziekte van een kind zelf is er vaak behoefte om hiermee te leren omgaan.  In al deze gevallen is het mogelijk om begeleiding te krijgen via Van Haersma Buma Orthopedagogiek . Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie en na een traumatische gebeurtenis kan EMDR ingezet worden. Naast gesprekken zullen de kinderen via meer creatieve activiteiten en spel werken aan het beter leren omgaan met voor hen lastige situaties.

Schoolweigering: Voor kinderen die niet meer naar school durven, door welke oorzaak dan ook, is een speciaal behandelaanbod waarbij het kind  leert om weer naar school te durven gaan en ouders begeleiding krijgen om ervoor te zorgen dat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen bij een regelmatige schoolgang. Ook de school zal altijd in dit traject betrokken worden.