Algemene voorwaarden

 1. Beroepsethiek: Van Haersma Buma Orthopedagogiek werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), 2009. Zie voor meer informatie www.nvo.nl. Binnen de NVO is Van Haersma Buma Orthopedagogiek aangesloten bij het WEP, het netwerk van zelfstandig gevestigde pedagogen.  ‘vHBO’ is ook aangesloten bij de VGCT ® (www.vgct.nl) en de VEN (www.emdr.nl) en volgt de richtlijnen zoals deze door de verenigingen zijn opgesteld.

 

2. Een sessie duurt maximaal 45 minuten (plus 15 minuten voor administratie) en wordt in principe rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven (let op dat u dit duidelijk doorgeeft indien u gescheiden bent als ouders).

 

3. Voor scholen gelden aparte tarieven. Dit zal altijd vooraf via een offerte met u worden besproken. De offerte dient ondertekend te zijn voordat de training of begeleiding kan starten.

 

4. Tijdens het intake gesprek zullen met u afspraken gemaakt worden over het verdere traject. Er wordt van u verwacht dat uw kind, of uzelf, op de afgesproken tijd aanwezig is. Verder kan uw kind huiswerkopdrachten meekrijgen. Het is de bedoeling dat u als ouder uw kind hierin actief ondersteunt.

 

5. Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren, telefonisch of via de mail: Telefoonnummer 06-26514953 of cordula.buma@ziggo.nl.

Zonder afzegging kan de tijd die voor de afspraak is gereserveerd bij u in rekening worden gebracht . Deze kosten kunnen  niet gedeclareerd worden bij de gemeente.

 

6. Reistijd en reiskosten voor werkzaamheden in Leidschendam-Voorburg worden niet in rekening gebracht. Voor extra overleg en werkzaamheden buiten Leidschendam-Voorburg worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht. Dit wordt altijd van te voren met de cliënt besproken.

 

7. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken medewerker van Van Haersma Buma Orthopedagogiek als gevolg van ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan zal gezorgd worden voor vervanging of een andere accurate oplossing.

 

8. Na het ontvangen van een verslag of afsluiting van een behandeling kunt u, als u ontevreden bent, binnen 7 dagen contact opnemen met Van Haersma Buma Orthopedagogiek .

 

9. Voor het verzorgen van trainingen, ouderavonden of activiteiten op congressen wordt met de opdrachtgever vooraf een prijsafspraak gemaakt. Aan de hand van de hierin afgesproken uren en tarieven wordt de opdracht uitgevoerd. Eventuele uitbreidingen van de opdracht worden afgestemd met de opdrachtgever en Van Haersma Buma Orthopedagogiek .

 

10. Het auteurs- en publicatierecht op het door Van Haersma Buma Orthopedagogiek ter beschikking gestelde materiaal berust bij Van Haersma Buma Orthopedagogiek. De opdrachtgever/cliënt krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van de trainings- of begeleidingsafspraak.

 

11. De cliënt gegevens worden zorgvuldig bewaard met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2000).

 

12. Het verstrekken van gegevens aan derden, op naam, geschiedt slechts met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. De cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige cliënt, heeft recht op inzage in het dossier. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de medewerker van Van Haersma Buma Orthopedagogiek vragen om uw visie toe te voegen aan het dossier.

 

13. De verslagen van behandelingstrajecten en onderzoeken zijn maximaal 1 jaar geldig en worden gedurende 8 jaar bewaard in het archief.

 

14. De gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiend uit het psychologisch/pedagogisch onderzoek, trainingen, behandeling of de begeleiding van de cliënt door Van Haersma Buma Orthopedagogiek zijn opeisbaar. Het eventueel niet eens zijn met de conclusie of het verloop van het onderzoek of de behandeling, is geen reden om de gedeclareerde bedragen niet te betalen.

 

15. In de overeenkomst met u wordt bepaald of betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen wordt voldaan. Alle aan de opdrachtgever/cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening binnen 15 dagen na dagtekening worden voldaan. De opdrachtgever/cliënt heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Van Haersma Buma Orthopedagogiek op te schorten. Nadat de betalingstermijn is afgelopen stuurt Van Haersma Buma Orthopedagogiek u een betalingsherinnering, wanneer uw betaling nog niet door ons is ontvangen. Bij een herhaalde herinnering worden administratiekosten ad € 15 in rekening gebracht.

 

16. Na het verstrijken van de in het vorige artikel gestelde termijn is de declarant gerechtigd, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom en administratiekosten zowel via gerechtelijk  als buitengerechtelijke incasso te vorderen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en /of buitenrechtelijke (incasso-) kosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke (incasso-) kosten zijn vastgesteld op 15 % van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 25.

 

17. Deze voorwaarden maken deel uit van alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Van Haersma Buma Orthopedagogiek en de opdrachtgever/cliënt. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van de opdrachtgever wordt door Van Haersma Buma Orthopedagogiek uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

18. Heeft u een klacht over Van Haersma Buma Orthopedagogiek . Bespreek deze klacht eerst met de orthopedagoog van Van Haersma Buma Orthopedagogiek zelf. De partijen zullen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO. Dit College bepaalt of de klacht ontvankelijk is en toetst de klacht aan de beroepscode van de NVO (Nederlandse vereniging voor Orthopedagogen en Onderwijskundigen).

 

19. Bij beroepsaansprakelijkheid is het maximum van het aansprakelijk gestelde bedrag ter hoogte van de kosten van de diensten die zijn geleverd door Van Haersma Buma Orthopedagogiek .