Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacy wetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Dit betekent het volgende voor u en uw kind op het moment dat uw kind wordt aangemeld bij van Haersma Buma Orthopedagogiek:

De gegevens van uw kind (naam, adres, geboorte datum, enzovoort), die in de administratie van van Haersma Buma Orthopedagogiek moeten staan, worden geregistreerd volgens de regels van de AVG. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Naast deze registratie van gegevens, waarbij dus geen uitwisseling met derden kan plaatsvinden, ben ik ook gebonden aan mijn beroepsgeheim. Soms is het echter toch nodig om gegevens met externe partijen uit te wisselen om zo de best passende hulp te kunnen organiseren voor uw kind.  In dat geval zal altijd overleg met u als ouders plaatsvinden en u zult dan beide hiertoe een toestemmingsverklaring moeten ondertekenen. Alleen met een door beide ouders ondertekende toestemmingsverklaring kan ik contact opnemen met externen zoals school, eerdere hulpverleners of bv een kinderarts. 

Indien ouders gescheiden zijn, zullen beide ouders de toestemmingsverklaring enmoeten ondertekenen. Dit geldt ook indien één van de ouders ver weg woont of niet of nauwelijks contact heeft met het kind. Mocht slechts één van de ouders gezagdragend zijn, dan is het aan deze ouder om dit zelf aan te tonen. Dit staat vermeld in het centraal register. U kunt hier een document opvragen waarin staat welke ouder het gezag draagt over uw kind. Indien van toepassing, wordt u verzocht dit document bij de intake mee te nemen.

Voor kinderen van 12 jaar en ouder geldt dat zowel de beide ouders als het kind zelf toestemming moet geven. Voor kinderen jonger dan 12 jaar hoeven alleen de ouders te ondertekenen.

Er wordt altijd een dossier aangelegd van uw kind. Dit gebeurt volgens de regels vanuit de AVG. Na afsluiten van een onderzoek of de behandeling wordt het dossier afgesloten en bewaard gedurende de hiervoor geldende wettelijke termijn. Na afsluiten van onderzoek of behandeling zal er een brief gestuurd worden naar de verwijzer met hierin de bevindingen en eventuele verdere adviezen. 

Ouders behouden ten allen tijde het recht om hun toestemming in te trekken om welke reden dan ook. Om de toestemming te laten intrekken wordt u verzocht om een brief te sturen aan:

mw. drs. C.J. van Haersma Buma, OG-NVO

Fonteynenburghlaan 5c

2275 CX Voorburg