Werkwijze

Voordat u uw kind kunt aanmelden, is het noodzakelijk om bij uw huisarts of een andere officiële verwijzer een verwijzing te vragen. Daarnaast is het nodig om bij het eerste gesprek het paspoort of de ID kaart van uw kind mee te nemen zodat hiervan een kopie gemaakt kan worden.

Na aanmelding wordt altijd gestart met een intake gesprek dat maximaal 45 minuten duurt. In dit gesprek wordt uw hulpvraag besproken en verhelderd en zal bekeken worden welke vervolgstappen nodig zijn. Deze vervolgstappen worden altijd duidelijk met u besproken voordat de eigenlijke behandeling start. Meestal zult u, of uw kind, zowel bij de start als het afronden van de behandeling een vragenlijst invullen. Op deze manier is helder wat het probleem is en kan het effect van de behandeling in kaart gebracht worden.

Uw kind is altijd welkom bij het intake gesprek maar soms kan het prettig zijn om bij dit gesprek uw kind niet mee te nemen, dit afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de problemen die u wilt bespreken. Mocht u denken dat er zaken besproken dienen te worden waarvan u niet wil dat uw kind hierbij zit, denk hierbij bv. aan problemen rond een echtscheiding of ziekte, dan is het beter om dit eerste gesprek zonder kind te laten plaatsvinden.

Na de intake wordt met u besproken op welke wijze de behandeling vorm gegeven gaat worden. Meestal volgen er wekelijkse sessies van 45 minuten. Het kan zijn dat er eerst nog geobserveerd wordt op de school van uw kind of informatie van derden opgevraagd wordt (uiteraard altijd in overleg met u). Soms wordt begonnen met diagnostisch onderzoek waarna duidelijker is wat het probleem is en hoe hieraan gewerkt kan worden.

Aan het eind van de behandeling zal altijd met u geëvalueerd worden hoe het verloop van de behandeling was en welke belangrijke punten hierbij naar voren zijn gekomen. Indien nodig krijgt u tips voor de toekomst of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener, bv een kinderarts,  een kinder- en jeugdpsychiater of het centrum Autisme.

Gesprekken duren altijd 45 minuten, behalve sessies EMDR. Deze worden meestal dubbel ingepland en kunnen 90 minuten duren.

Groepstrainingen duren ook langer, meestal 90 minuten. Uitzondering hierop vormt de training ‘Plezier op school’, die 2 hele dagen duurt.

Als er onderzoek gedaan moet worden, worden er verschillende afspraken gemaakt na het intake gesprek. Het onderzoek wordt altijd gepland in de ochtend, afhankelijk van de hulpvraag kan dit in 1 ochtend afgerond worden of worden er meerdere afspraken gemaakt. Daarna volgt een afspraak om het onderzoeksverslag met u te bespreken.

Als de behandeling of het onderzoek is afgerond, wordt er altijd kort terug gerapporteerd naar de verwijzer (uw huisarts, een kinderarts of een kinder- en jeugdpsychiater).

 

Van Haersma Buma Orthopedagogiek is zorgvuldig in de communicatie met derden en leeft hierbij de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens na. Dit betekent dat er nooit, zonder uw toestemming, contact zal worden opgenomen met de school of andere hulpverleners. Ook moeten beide ouders toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Oudergesprekken worden, indien mogelijk, met beide ouders samen gevoerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen de gesprekken gescheiden worden gevoerd.